Focus: EuroAPI, pharma through ingredients

Sanofi: expansion of a collaboration with Euroapi

Euroapi: an extended collaboration with Sanofi